ทวี สว่างปัญญางกูร เป็นนักเขียน (ภาษาเวีตดนาม) ประจำนิตยสาร "อดีตและ ปัจจุบัน" (Xua va Nay)
ห่าโหน่ย และวารสารสองภาษา "~เวีตดนามศึกษา" มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา
เป็นผู้เขียนมือ ศิลาลึกพระบรมราชานุสาวรีย์ สามกษัตรย์ เชียงใหม่ด้วยอักษรล้านนาโบราณ